Vzorová smlouva o přepravěDopravce

Jméno/název: [BUDE DOPLNĚNO ZE ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU]

Bytem/sídlem: [BUDE DOPLNĚNO ZE ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU]

Narozen/IČO: [BUDE DOPLNĚNO ZE ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU]

Zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO ZE ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU] (v případě právnické osoby)

(dále jen „Dopravce“)


Odesílatel

Jméno/název: [BUDE DOPLNĚNO ZE ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU]

Bytem/sídlem: [BUDE DOPLNĚNO ZE ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU]

Narozen/IČO: [BUDE DOPLNĚNO ZE ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU]

Zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO ZE ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU] (v případě právnické osoby)

(dále jen „Odesílatel“)1. Úvodní ustanovení

1.1. Dopravce se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této smlouvě zajistí Odesílateli přepravu zásilky, jak je společně s dalšími náležitostmi přepravy specifikována v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Zásilka“), ze sjednaného místa určení do sjednaného místa příjemce, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Příjemce“), a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od převzetí Zásilky Dopravcem.

1.2. Odesílatel se zavazuje zaplatit Dopravci při splnění jeho závazku sjednané přepravné.

1.3. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Místo odeslání a místo určení 

Místo odeslání a Místo doručení je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Místo odeslání“ a „Místo doručení“).

3. Přepravné

3.1. Přepravné se stanovuje v celkové výši [BUDE DOPLNĚNO] Kč (dále jen „Přepravné“).

3.2. Nárok na Přepravné Dopravci vzniká okamžikem řádného provedení přepravy Zásilky do Místa doručení.

3.3. Odesílatel se zavazuje uhradit Přepravné v hotovosti. 


4. Povinnosti smluvních stran

4.1. Odesílatel je povinen:

4.1.1. zaplatit Přepravné ve sjednané výši;

4.1.2. zajistit takový obal Zásilky, který dostatečně ochrání Zásilku proti vnějším vlivům a klimatickým podmínkám běžně působícím na přepravované věci v dopravních prostředcích a zároveň dostatečně ochrání případné další zásilky uvnitř dopravního prostředku Dopravce;

4.1.3. předat Dopravci Zásilku v Místě odeslání;

4.1.4. poskytnout Dopravci všechny pokyny potřebné k provedení přepravy a všechny informace týkající se obsahu a povahy Zásilky;

4.1.5. předat listiny nutné k provedení přepravy Dopravci nejpozději při předání Zásilky k přepravě;

4.1.6. v případě změny přepravních pokynů v průběhu přepravy nahradit Dopravci výdaje, které mu v souvislosti s tím vznikly.

4.2. Dopravce je povinen:

4.2.1. provést přepravu Zásilky řádně a včas, ve lhůtě stanovené touto smlouvou;

4.2.2. provést přepravu do Místa doručení s odbornou péčí, a to ve lhůtě stanovené touto smlouvou;

4.2.3. vydat Odesílateli písemné či elektronické potvrzení o převzetí Zásilky, a upozornit Odesílatele na všechny nesrovnalosti týkající se Zásilky, které při převzetí zjistí;

4.2.4. řídit se přepravními pokyny Odesílatele až do vydání Zásilky Příjemci;

4.2.5. vznikne-li na Zásilce škoda, podat o tom Odesílateli, případně Příjemci, nabyl-li tento právo na vydání Zásilky, bez zbytečného odkladu zprávu;

5. Odpovědnost a náhrada škody

5.1. Dopravce odpovídá za škody, které vzniknou na Zásilce v době od jejího převzetí do jejího vydání Příjemci a je povinen k jejich náhradě. Této odpovědnosti se může zprostit, pouze pokud prokáže, že škodu způsobil Odesílatel, Příjemce nebo vlastník Zásilky, nebo pokud byla škoda způsobena vadou či přirozenou povahou Zásilky, včetně obvyklého úbytku, nebo prokáže-li, že škodu nemohl Dopravce odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

5.2. Způsobí-li škodu vadný obal Zásilky, Dopravce se povinnosti k náhradě škody zprostí důkazem, že Odesílatele na vadu při převzetí Zásilky k přepravě upozornil. Neupozorní-li Dopravce na vadný obal, zprostí se povinnosti k náhradě škody důkazem, že vadu nemohl při převzetí Zásilky poznat.

5.3. Při ztrátě nebo zničení Zásilky je Dopravce povinen nahradit cenu, kterou měla Zásilka v době převzetí k přepravě. Při poškození nebo znehodnocení Zásilky nahradí Dopravce rozdíl mezi cenou, kterou Zásilka měla v době jejího převzetí Dopravcem, a cenou, kterou by v této době měla Zásilka poškozená nebo znehodnocená.

5.4. Dopravce odpovídá za škodu způsobenou překročením lhůty k přepravě Zásilky.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

6.2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, upravující předmět této smlouvy. Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

6.3. Jakékoli změny této smlouvy musejí být provedeny ve formě vzestupně číslovaného písemného dodatku, podepsaného všemi smluvními stranami. Jednostranné změny, ukončení či zrušení této smlouvy jsou vyloučeny.

6.4. Pokud by se tato smlouva či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této smlouvy.

6.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této smlouvě přečetly a rozumějí jim a že se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky z ní pro ně vznikající, na důkaz čehož připojují své podpisy.V ............... dne .............


......................................

DopravceV ............... dne .............


.......................................

Odesílatel