ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH UDAJŮ
a informace o jejich zpracování

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost HaulGO s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 51845, IČ: 212 90 661, se sídlem Mládí 4024/15a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou.

 

Pro získání podrobných informací o zpracování osobních údajů mohou subjekty údajů kontaktovat správce některým z následujících způsobů:

 • poštou na adresu: Mládí 4024/15a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou,
 • e-mailem: info@HaulGO.eu,
 • datovou schránkou: pvxucdk.

 

 1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů správce respektuje právo na ochranu osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

 • ve vztahu k subjektům údajů jsou osobní údaje zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem,
 • osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
 • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a nezbytný pro dosažení stanovených účelů,
 • jsou přijata opatření, která umožňují zpracovávání pouze přesných osobních údajů, které jsou v případě potřeby aktualizovány, a bezodkladné vymazání a opravu nepřesných osobních údajů,
 • osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu pouze po dobu nezbytně nutnou,
 • za použití vhodných technických a organizačních opatření jsou osobní údaje zpracovávány takovým způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

III. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Údaje zpracovávané na základě smluvního vztahu s klienty správce a dle platných právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, tj.: 

 • jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, akademický titul,
 • fotokopii identifikačního dokladu (občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního pasu),
 • telefonní číslo, e-mailový kontakt,
 • podobu zachycenou na předložené profilové fotografii,
 • SPZ vozidla,
 • údaje o bankovním účtu,
 • polohové údaje.  1. Čí osobní údaje jsou zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků a uživatelů aplikací HaulGO a HaulGO Driver, provozovaných správce, kteří vyslovili souhlas s veřejnými obchodními podmínkami a předložili dobrovolně tyto výše uvedené osobní údaje za účelem plného přístupu k aplikacím.

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů údajů.

 

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu III. je, dle článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, splnění povinností ze smlouvy o zprostředkování, na jejímž základě Vám zprostředkováváme uzavření smlouvy o převozu věcí mezi odesílateli a dopravci a dle článku 6 odst. 1 písm. f) oprávněný zájem správce.

 

 1. Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem:

 • zprostředkování uzavření smlouvy o přepravě věcí,
 • prevence mimořádných událostí.

 

VII. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být zpracovatelé, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 

VIII. Doba zpracování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete našim zákazníkem, a následně po dobu jednoho roku poté, co našim zákazníkem přestanete být.

 

 1. Práva subjektů údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže 
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu X., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu V.), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracováni námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu l. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


za HaulGO s.r.o.

Tadeáš Raška, jednatel