Všeobecné obchodní podmínky

společnosti HaulGO s.r.o., se sídlem Mládí 4024/15a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ: 212 90 661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 51845, kontaktní údaje: info@HaulGO.eu (dále jen „HaulGO“). 


Kapitola 1. Základní ustanovení
Společnost HaulGO je podnikatelem a oprávněným provozovatelem aplikací pod názvy HaulGO  a HaulGO Driver (dále také jako „CustomerApp“ a „DriverApp“ a společně také jako „Aplikace“), jejichž prostřednictvím HaulGO zprostředkovává možnost uzavření smluv o přepravě věci po pozemních komunikacích na území České republiky mezi registrovanými uživateli těchto aplikací, tj. svými zákazníky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) rozlišují mezi zákazníky užívajícími CustomerApp – zájemci o přepravu věcí (dále také jako „Odesílatel“ nebo „Odesílatelé“) a zákazníky užívajícími DriverApp – dopravci zajišťujícími přepravu věcí (dále také jako „Dopravce“ nebo „Dopravci“; Odesílatelé a Dopravci společně také jako „zákazníci“). 
Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti v rámci smluvního vztahu mezi HaulGO a uživateli Aplikací a dále okolnosti přístupu zákazníků k Aplikacím a jejich používání zákazníky.


Kapitola 2. Ustanovení specifická pro Odesílatele při užívání CustomerApp
Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi HaulGO a zákazníky, kteří po úspěšné registraci a vytvoření zákaznického účtu Odesílatele užívají CustomerApp.
K úspěšnému provedení registrace a vytvoření zákaznického účtu Odesílatele bude od zákazníka vyžadováno vyplnění potřebných osobních údajů.
Před dokončením registrace a získáním přístupu ke CustomerApp a její plné funkčnosti si zákazník musí pečlivě přečíst tyto Obchodní podmínky a vyslovit s nimi souhlas. Souhlas s těmito Obchodními podmínkami zakládá smluvní vztah mezi Odesílatelem a Společností. Pokud s těmito Obchodními podmínkami zákazník nevysloví souhlas, nezíská plný přístup ke CustomerApp a ani ji nebude moci používat za účelem uzavření smluv o přepravě věcí. Souhlas může zákazník vyslovit kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM“ v záložce registrace zákazníka, čímž se zároveň zavazuje při používání CustomerApp dodržovat veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek.
Při registraci je zákazník povinen uvést pouze pravdivé a úplné údaje o své osobě. Zákazník musí být starší 15 let.
Pouze po vyslovení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami, řádnou registrací a vytvořením zákaznického účtu Odesílatele s pravdivými a úplnými údaji Odesílatele je HaulGO schopno a oprávněno Odesílateli zprostředkovat uzavření smlouvy o přepravě věcí a kontakt s Dopravci registrovanými v DriverApp.
Po vyslovení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami a úspěšné registraci Odesílatel obdrží na uvedenou emailovou adresu souhrn informací o vytvořeném zákaznickém účtu Odesílatele.
HaulGO je kdykoliv na žádost Odesílatele povinna zrušit jeho registraci a vypořádat případné přeplatky či nedoplatky na jeho zákaznickém účtu. HaulGO je dále oprávněna zrušit registraci Odesílatele a vypořádat případné přeplatky či nedoplatky na jeho zákaznickém účtu dle svého uvážení, pokud Odesílatel porušil tyto Obchodní podmínky závažným způsobem nebo pokud je porušuje méně závažným způsobem, ale opakovaně. Zrušení registrace neovlivní Odesílatelovi již uzavřené smlouvy o přepravě věcí.
Zákaznický účet Odesílatele je vytvořen jen pro jeho osobu a nesmí být použit třetími osobami. Odesílatel se zavazuje zřídit a používat CustomerApp pouze s jedním zákaznickým účtem vedeným na jeho jméno. Přihlašovací údaje k jeho účtu je Odesílatel povinen udržovat v tajnosti.
Odesílatel jedná s Dopravci skrze CustomerApp vlastním jménem a na svůj účet a odpovědnost.
Odesílatel je oprávněn prostřednictvím svého zákaznického účtu v CustomerApp zadávat poptávky k uzavření smlouvy o přepravě věcí s Dopravci. Součástí takové poptávky musí vždy být:
dostatečné údaje o přepravované věci/přepravovaném souboru věcí (popis, přibližné rozměry, fotografie, případně další údaje, které si od Odesílatele vyžádá Dopravce prostřednictvím přímého chatu) a její dostatečné a nesmazatelné označení (adresát, přesná adresa, případně kontakt na adresáta) na vnějším obalu (dále jen „Zásilka“);
přesně určené místo vyzvednutí Zásilky;
přesně určené místo doručení Zásilky;
přibližný čas k vyzvednutí a doručení Zásilky;
výši přepravného, tj. cenu, kterou se Odesílatel zavazuje za přepravu Zásilky uhradit;
případně další důležité informace související se Zásilkou.
Odesílatel zadáním poptávky vyslovuje svůj souhlas s tím, že uhradí jím určenou cenu za přepravení Zásilky a zároveň vyslovuje souhlas s úhradou veškerých poplatků případně vzniklých v souvislosti s přepravou Zásilky a zprostředkováním uzavření smlouvy s Dopravcem ze strany HaulGO.
Před zadáním první poptávky k uzavření smlouvy o přepravě věci bude Odesílatel vyzván k doplnění údajů o jeho bezhotovostní platební metodě (kreditní karta, debetní karta nebo jiná akceptovatelná platební metoda). Bez uvedení těchto údajů nebude Odesílateli umožněno zadání poptávek k uzavření smlouvy o přepravě s Dopravci.
Odesílatel bere na vědomí, že HauGO umožňuje skrze CustomerApp svým zákazníkům uložení jejich platebních údajů u poskytovatele platebních služeb pro jejich zjednodušené použití při případném budoucím zprostředkování uzavření smlouvy o přepravě věcí. Zákazníci k uložení platebních údajů musí udělit výslovný souhlas prostřednictvím CustomerApp. Tento souhlas mohou kdykoliv prostřednictvím CustomerApp také odvolat. V takovém případě HaulGO bez zbytečného odkladu platební údaje zákazníka odstraní. HaulGO si v takovém případě vyhrazuje právo neumožnit Odesílateli zadat poptávku na uzavření smlouvy o přepravě věcí skrze CustomerApp.
Poskytovatelem platebních služeb v rámci užívání CustomerApp je společnost Stripe, Inc, založená podle práva Spojených států amerických, se sídlem 510 Townsend Street, San Francisco, California, 94103, Id. no. US22939338.
Zákazník se zavazuje, pokud se s Odesílatelem nedomluví jinak, být přítomen v určeném místě a čase vyzvednutí Zásilky nebo zajistit její bezproblémové bezkontaktní vyzvednutí tak, aby Zásilka nemohla být odcizena, poničena či neadekvátně vystavena povětrnostním vlivům. Zákazník se stejným způsobem zavazuje převzít Zásilku, která nemohla být doručena.
Poplatky související s používáním CustomerApp jsou:
používání CustomerApp je bezplatné;
po zprostředkování uzavření smlouvy o přepravě věci s Dopravcem bude ze strany HaulGO vyúčtován Odesílateli poplatek ve výši 10 % z ceny přepravného. 
Po zadání poptávky na přepravu Zásilky bude Odesílateli umožněno vybírat mezi Dopravci, kteří v rámci DriverApp vyslovili svůj souhlas s poptávkou Odesílatele a podmínkami v rámci ní uvedených. Dopravci, kteří vyjádřili svůj souhlas s poptávkou Odesílatele, budou Odesílateli v CustomerApp řazeni dle jejich hodnocení, jak je specifikováno v čl. 2.25 těchto Obchodních podmínek. Výběrem konkrétního Dopravce vyjadřuje Odesílatele souhlas se zprostředkováním smlouvy o přepravě věcí s vybraným Dopravcem ze strany HaulGO a zavazuje se uhradit:
za takové zprostředkování HaulGO příslušné poplatky dle podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
vybranému Dopravci cenu za přepravu Zásilky dle podmínek uvedených v poptávce Odesílatele, které se zároveň stává závaznou přílohou uzavřené smlouvy o přepravě Zásilky. 
HaulGO má právo na okamžité zablokování částky odpovídající výši poplatku dle čl. 2.16.2 těchto Obchodních podmínek. V případě platby za přepravu v hotovosti se Odesílatel zavazuje uhradit přepravné nejpozději k okamžiku předání Zásilky jejímu příjemci, popř. zpět Odesílateli v případě, že Zásilka nemohla být doručena, a to nikoliv z důvodu na straně Dopravce.
Odesílatelům se zakazuje poptávat přepravu Zásilek, které svou povahou nebo vlastnostmi mohou představovat nebezpečí pro Dopravce či způsobit obecné ohrožení při nesprávné manipulaci s nimi. Při naplnění výše uvedených kritérií mohou být takovými Zásilkami, u nichž je přeprava vyloučena, zejména: živá či neživá zvířata, balené potraviny a pokrmy, biologický materiál, chemikálie, hořlaviny, nabité zbraně a další kapaliny, plyny a pevné látky, které představují riziko pro zdraví a život osob s nimi manipulujícími.
Balení Zásilky musí odpovídat její povaze, hmotnosti, odolnosti, způsobu a délce přepravy. Balení Zásilky musí zároveň dostatečně chránit Zásilku proti vnějším vlivům a klimatickým podmínkám běžně působícím na přepravované věci v dopravních prostředcích a zároveň dostatečně chránit případné další zásilky uvnitř dopravního prostředku Dopravce. Odesílatel bere na vědomí, že HaulGO ani Dopravci nejsou povinni kontrolovat tyto náležitosti balení Zásilky. 
Odesílatel bere na vědomí, že HaulGO Odesílateli zprostředkuje uzavření smlouvy o přepravě věcí s Dopravcem ve znění vzorové smlouvy o přepravě věcí uvedené v příloze č. 1 k těmto Obchodním podmínkám (dále také jako „Smlouva o přepravě“).
Odesílatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že přepravu věcí neposkytuje společnost HaulGO, ale konkrétní Odesílatelem vybraný Dopravce, který souhlasil s poptávkou Odesílatele na přepravu Zásilky a podmínkami v poptávce uvedenými. HaulGO nenese odpovědnost za splnění povinností Dopravce ze Smlouvy o přepravě uzavřené s Odesílatelem, včetně řádného a včasného poskytnutí přepravní služby. Za žádných okolností HaulGO nenese odpovědnost za škodu nebo jiné újmy, které může Odesílatel utrpět v souvislosti s přepravou Zásilky, včetně informování Odesílatele o případné škodě na Zásilce. V takových případech mu HaulGO poskytne veškerou rozumně požadovanou podporu při uplatňování jeho nároků, zejména zajištění kontaktu s příslušným Dopravcem. Odesílatel má možnost kontaktovat HaulGO do 10 pracovních dnů od vzniku škody, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného na webových stránkách společnosti HaulGO.
HaulGO nenese žádnou odpovědnost v případech, kdy Dopravce z jakéhokoliv důvodu zruší před vyzvednutí Zásilky mezi stranami odsouhlasenou přepravu Zásilky.
Po doručení zásilky obdrží Odesílatel od Dopravce fotografii Zásilky krátce před, při či po jejím doručení. Odesílatel je oprávněn vznést v CustomerApp námitky k průběhu doručení Zásilky nebo stavu Zásilky v okamžiku jejího doručení, jejichž dostatečným vypořádáním je Dopravce povinen se zabývat. 
CustomerApp umožňuje Odesílatelům po úspěšném doručení Zásilky hodnocení Dopravců, se kterými byla uzavřena Smlouva o přepravě. Hodnocení probíhá na stupnici 1 až 5 hvězd (s možností udělení hvězd polovičních). Celkové hodnocení Dopravců je Odesílateli zobrazeno po zadání poptávky na přepravu Zásilky u těch Dopravců, kteří vyjádřili souhlas s poptávkou Odesílatele a podmínkami v poptávce uvedených. 


Kapitola 3. Ustanovení specifická pro Dopravce při užívání DriverApp
Tyto Obchodní podmínky dále upravují vztah mezi HaulGO a zákazníky, kteří po úspěšné registraci a vytvoření zákaznického účtu Dopravce užívají DriverApp.
K úspěšnému provedení registrace a vytvoření zákaznického účtu Dopravce bude od zákazníka vyžadováno vyplnění potřebných osobních údajů, předložení fotokopie identifikačního dokladu ke schválení společností HaulGO, předložení profilové fotografie, specifikaci a nejčastější výskyt vozidla (značku, obchodní označení, rozměry nákladního prostoru), SPZ a fotografii vozidla s čitelnou SPZ.
Před dokončením registrace a získáním přístupu ke DriverApp a její plné funkčnosti si zákazník musí pečlivě přečíst tyto Obchodní podmínky a vyslovit s nimi souhlas. Souhlas s těmito Obchodními podmínkami zakládá smluvní vztah mezi Dopravcem a Společností. Pokud s těmito Obchodními podmínkami zákazník nevysloví souhlas, nezíská plný přístup ke DriverApp a ani ji nebude moci používat za účelem zprostředkování smluv o přepravě věcí. Souhlas může zákazník vyslovit kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM“ v záložce registrace zákazníka, čímž se zároveň zavazuje při používání DriverApp dodržovat veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek.
Při registraci je zákazník povinen uvést pouze pravdivé a úplné údaje o své osobě. Zákazník musí být starší 18 let a mít platné příslušné řidičské oprávnění.
Pouze po vyslovení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami, řádnou registrací a vytvořením zákaznického účtu Dopravce s pravdivými a úplnými údaji Dopravce je HaulGO schopno a oprávněno Dopravci zprostředkovat uzavření Smlouvy o přepravě a kontakt s Odesílateli registrovanými v CustomerApp.
Po vyslovení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami a úspěšné registraci obdrží Dopravce na uvedenou emailovou adresu souhrn informací o vytvořeném zákaznickém účtu Dopravce.
HaulGO je kdykoliv na žádost Dopravce povinna zrušit jeho registraci a vypořádat případné přeplatky či nedoplatky na jeho zákaznickém účtu. HaulGO je dále oprávněna zrušit registraci Dopravce a vypořádat případné přeplatky či nedoplatky na jeho zákaznickém účtu dle svého uvážení, pokud Dopravce porušil tyto Obchodní podmínky závažným způsobem nebo pokud je porušuje méně závažným způsobem, ale opakovaně. Zrušení registrace neovlivní Dopravcovi již uzavřené smlouvy o přepravě věcí.
Dopravci je v rámci DriverApp umožněno zprostředkování ze strany HaulGO k uzavření Smlouvy o přepravě s Odesílateli maximálně třikrát (3krát) za kalendářní měsíc. 
Pokud by měl Dopravce zájem o zprostředkování množstevně neomezeného počtu Smluv o přepravě s Odesílateli, musí HaulGO prokázat, že je oprávněn provozovat živnost silniční motorová doprava, a to poskytnutím úředně ověřené kopie příslušného živnostenského oprávnění, ze kterého vyplývá jeho oprávnění k provozování uvedené živnosti, popř. jeho autorizované konverze do elektronické podoby a doložit HaulGO jeho identifikační a daňové identifikační číslo, pokud je to možné (dále jen jako „ProfiDopravce“). Tam, kde ustanovení těchto Obchodních podmínkek hovoří o ProfiDopravci, vztahují se taková ustanovení přiměřeně i na osoby, které jsou oprávněny v rámci DriverApp jednat za ProfiDopravce.
Zákaznický účet Dopravce je vytvořen jen pro jeho konkrétní osobu a nesmí být použit třetími osobami. Dopravce, se zavazuje zřídit a používat DriverApp pouze s jedním zákaznickým účtem vedeným na jeho jméno. Přihlašovací údaje k jeho účtu je Dopravce povinen udržovat v tajnosti.
Zákaznický účet ProfiDopravce je vytvořen a přizpůsoben pro jeho podnikání a umožňuje vytvoření více jednotlivých podúčtů pro řidiče, resp. vozidla ProfiDopravce. Přihlašovací údaje k jeho správcovskému účtu je ProfiDopravce povinen udržovat v tajnosti.
ProfiDopravce se zavazuje umožnit užívat DriverApp, resp. podúčty v rámci svého zákaznického účtu, pouze řidičům, kteří mají platné řidičské oprávnění pro příslušnou kategorii vozidla ProfiDopravce a zároveň pro přepravu Zásilek užívat výhradně vozidla technicky způsobilá k provozu na pozemních komunikacích s platnou známkou technické kontroly.
Dopravce jedná s Odesílateli skrze DriverApp vlastním jménem a na svůj účet a odpovědnost.
Za ProfiDopravce jednají s Odesílateli skrze DriverApp jednotlivý uživatelé podúčtů ProfiDopravce, a to jménem ProfiDopravce a na jeho odpovědnost. ProfiDopravce se podpisem těchto Obchodních podmínek zavazuje dodržovat a u svých zaměstnanců či spolupracujících osob zajistit dodržování veškerých na jeho podnikání aplikovatelných právních předpisů. 
Dopravce přijetím poptávky Odesílatele vyslovuje svůj souhlas s tím, že v případě uzavření Smlouvy o přepravě s Odesílatelem přepraví Zásilku za Odesílatelem předem určenou cenu a za podmínek uvedených v poptávce Odesílatele a vyslovuje souhlas s úhradou veškerých poplatků případně vzniklých v souvislosti s přepravou Zásilky a zprostředkováním uzavření Smlouvy o přepravě s Odesílatelem ze strany HaulGO. 
Osoba, která je způsobilá v rámci užívání DriverApp jednat za ProfiDopravce, vyslovuje přijetím poptávky Odesílatele za ProfiDopravce souhlas s tím, že v případě uzavření Smlouvy o přepravě s Odesílatelem přepraví Zásilku za Odesílatelem předem určenou cenu a za podmínek uvedených v poptávce Odesílatele.
Dopravce/ProfiDopravce je oprávněn prostřednictvím svého zákaznického účtu v DriverApp přijímat Odesílateli zveřejněné poptávky k uzavření smlouvy o přepravě věcí s Odesílateli. Dopravce/ProfiDopravce je dále oprávněn prostřednictvím svého zákaznického účtu v DriverApp zadávat poptávky k uzavření Smlouvy o přepravě s Odesílateli. Součástí takové poptávky musí vždy být:
údaje o volné prostorové kapacitě jeho dopravního prostředku;
údaje o volné časové kapacitě Dopravce;
údaje o plánované cestě, kterou hodlá v rámci volné časové a prostorové kapacity vykonat (dále jen jako „Ridesharing“).
Dopravce/ProfiDopravce zadáním poptávky v rámci Ridesharingu vyslovuje svůj souhlas s tím, že za s Odesílatelem předem odsouhlasenou cenu přepraví Odesílatelovu Zásilku, příp. zásilky.
Po otevření DriverApp bude Dopravci/ProfiDopravci umožněno vybírat mezi Odesílateli zadanými poptávkami, které ještě nebyly odsouhlaseny jiným Dopravcem/ProfiDopravcem. Výběrem konkrétní poptávky Odesílatele vyjadřuje Dopravce/ProfiDopravce, popř. osoba, která je v rámci užívání DriverApp jednat za ProfiDopravce, souhlas se zprostředkováním Smlouvy o přepravě s vybraným Odesílatelem ze strany HaulGO.
Dopravce/ProfiDopravce bere na vědomí, že HaulGO Dopravci/ProfiDopravci zprostředkuje uzavření Smlouvy o přepravě s Odesílatelem ve znění vzorové smlouvy o přepravě věcí uvedené v příloze č. 1 k těmto Obchodním podmínkám.
Dopravce/ProfiDopravce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Smlouvu o přepravě neuzavírá se společností HaulGO, ale s konkrétní Odesílatelem, jehož poptávku a podmínky v ní uvedené Dopravce/ProfiDopravce, popř. osoba, která je v rámci užívání DriverApp jednat za ProfiDopravce, přijal(a). HaulGO nenese odpovědnost za splnění povinností Odesílatele ze Smlouvy o přepravě uzavřené s Odesílatelem. Za žádných okolností HaulGO nenese odpovědnost za škodu nebo jiné újmy, které může Dopravce/ProfiDopravce utrpět v souvislosti s přepravou Zásilky. V takových případech mu HaulGO poskytne veškerou rozumně požadovanou podporu při uplatňování jeho nároků, zejména zajištění kontaktu s příslušným Odesílatelem. Dopravce/ProfiDopravce má možnost kontaktovat HaulGO do 10 pracovních dnů od vzniku škody, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného na webových stránkách společnosti HaulGO.
HaulGO nenese žádnou odpovědnost v případech, kdy Odesílatel z jakéhokoliv důvodu zruší před vyzvednutí Zásilky mezi stranami odsouhlasenou přepravu Zásilky.
Po doručení Zásilky je Dopravce/ProfiDopravce povinen odeslat Odesílateli fotografii Zásilky krátce před, při či po jejím doručení. V případě, že Odesílatel ani Dopravce/ProfiDopravce nevznese v CustomerApp námitky k průběhu doručení Zásilky nebo stavu Zásilky v okamžiku jejího doručení, považuje se Zásilka za úspěšně doručenou a povinnosti Odesílatele z uzavřené Smlouvy o přepravě jsou tak naplněny.
Dopravce/ProfiDopravce je oprávněn otevřít balení Zásilky, vztahuje-li se na něj taková zákonná povinnost; nebo pokud byla při přepravě poškozena; nebo v souvislosti s její přepravou může dojít ke vzniku škody; nebo má-li důvodné podezření, že Zásilka splňuje podmínky pro její vyloučení z přepravy dle těchto Obchodních podmínek.


Kapitola 4. Ustanovení společná pro uživatele Aplikací
Pokud se zákazníci uzavírající mezi sebou Smlouvu o přepravě nedohodnou jinak, je Dopravce povinen doručit Zásilku do dvaceti čtyř (24) hodin od převzetí Zásilky k přepravě.
Úhrada přepravného v rámci užívání Aplikací je možná pouze v hotovosti. Úhrada poplatků spojených s užíváním Aplikací a poplatku za zprostředkování uzavření Smlouvy o přepravě v rámci užívání Aplikací je možná pouze bezhotovostně, a to zejména prostřednictvím platby platební kartou nebo bankovním převodem.
Zákazníci berou na vědomí, že platba přepravného v rámci užívání Aplikací probíhá bez jakékoliv účasti či zprostředkování ze strany HaulGO. 
Zákazník souhlasí s vystavením daňového dokladu ze strany HaulGO v elektronické podobě. Daňové doklady bude HaulGO zákazníkům odesílat výhradně z emailové adresy: [BUDE DOPLNĚNO]
Uzavřené Smlouvy o přepravě a případné vystavené daňové doklady ze strany HaulGO jsou zákazníkům k dispozici v jejich zákaznickém účtu.
Pokud se u zákazníka změní jakýkoliv údaj potřebný pro registraci a vytvoření zákaznického účtu, je zákazník povinen takovou změnu nahlásit HaulGO prostřednictvím příslušné z Aplikací bez zbytečného odkladu, nejpozději však před uzavřením první Smlouvy o přepravě po změně předmětného údaje. Tato změna se vztahuje i na změnu statusu zákazníka ohledně plátcovství DPH. HaulGO v žádném případě neodpovídá ze nesprávně uvedené údaje zákazníků či škodu způsobenou nenahlášením případných změn údajů ze strany zákazníků.
HaulGO si vyhrazuje právo upravovat funkce a provoz Aplikací, včetně změny nebo zrušení služeb, bez předchozího upozornění zákazníků.
HaulGO je oprávněna omezit zákazníkovi přístup k Aplikacím, pokud bude mít důvodné obavy, že zákazník porušil tyto Obchodní podmínky či jakýkoliv právní předpis související s poskytováním služeb HaulGO v rámci Aplikací, včetně případů, kdy HaulGO obdrží důvodný podnět týkající se protiprávního jednání zákazníka.
Zákazníci berou na vědomí, že HaulGO registraci zákazníka zruší nebo pozastaví také zejména v případě opakovaných stížností zákazníků.
Zákazníci jsou povinni kdykoliv na výzvu HaulGO bez zbytečného odkladu doložit správnost a aktuálnost údajů uvedených při registraci a vedených v rámci jejich zákaznického účtu.


Kapitola 5. Zpracování osobních údajů a Kontaktní údaje HaulGO
Kontaktní emailová adresa HaulGO: info@HaulGO.eu
HaulGO s.r.o., se sídlem Mládí 4024/15a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ: 212 90 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 51845, jakožto správce osobních údajů zákazníků – fyzických osob, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a souvisejících předpisů. Informace o zpracování osobních údajů společností HaulGO jsou dostupné na adrese: [BUDE DOPLNĚNO].
 Dopravci a ProfiDopravci nejsou ve vztahu k HaulGO zpracovatelé osobních údajů a berou na vědomí, že jsou ve vztahu k osobním údajům Odesílatelů samostatnými správci osobních údajů a jsou tak povinni dodržovat veškeré povinnosti stanovené správcům osobních údajů nařízením GDPR, zákonem o zpracování osobních údajů a souvisejícími právními předpisy.


Kapitola 6. Závěrečná ustanovení
Jestliže se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatné nebo neúčinné, platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení Obchodních podmínek nebude tímto dotčena.
HaulGO je oprávněna jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. V případě jejich změny HaulGO zašle bezodkladně znění nových Obchodních podmínek na emailové adresy zákazníků, uvedené v jejich zákaznických účtech a stejně tak nové znění Obchodních podmínek bezodkladně vyvěsí na jejích internetových stránkách. 
V případě sporu mezi zákazníkem (vyjma ProfiDopravce) a HaulGO je zákazník oprávněn se obrátit Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení takového sporu. Spory mezi HaulGO a ProfiDopravci (a i v případech, kdy řešení sporu mezi zákazníky a HaulGo nebude vyřešeno mimosoudně) budou řešeny před místně příslušným soudem České republiky.
Podmínky, za kterých zákazníci uzavírají Smlouvy o přepravě a stejně tak i podmínky a pravidla uvedená v těchto Obchodních podmínkách, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
Tyto Obchodní podmínky se vztahují taktéž na smlouvy uzavřené mezi HaulGO a zákazníky na tzv. on-line tržišti dle ust. § 2 odst. 2 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Přílohou těchto Obchodních podmínek je vzorové znění Smlouvy o přepravě, jejíž uzavření mezi zákazníky HaulGO zprostředkovává.
Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od [BUDE DOPLNĚNO]. Aktuální znění Obchodních podmínek je přístupné také na internetových stránkách a v sídle společnosti HaulGO.

 

 


za HaulGO s.r.o.
Tadeáš Raška, jednatel